Sketchbook Skool Koosje Assignment 1 kitchen apple geometry ink watercolor chriscarterart 100514 900

Koosje's assignment on Sketchbook Skool's Storytelling Klass